Engländer Tibor

(Tokaj, 1932 július 2 – 2012 május 22)

A leíró döntéselmélet magyarországi megalapítója, a szervezetpszichológiai kutatások hazai elindítója, a munka és szervezetpszichológia egyik első és legjelentősebb hazai képviselője.

 

Életpályája

Engländer Tibor Tokajban születtet 1932-ben egy zsidó, középosztálybeli család egyetlen gyermekeként. Szüleivel már gyermekként Budapestre költöztek, a nagyszülők, rokonok vidéken maradtak. Az 1944-es német megszállás is itt érte őket, édesapján és édesanyján kívül a Tokajban maradt teljes rokonságát elhurcolták, erről Ő ezekkel a szavakkal beszélt –   “A korombeli tizenkét év körüli egykori iskolatársaimat gázkamrákban ölték meg, azóta is kínoz a bűntudat, hogy milyen jogon lettem kivétel”. A túlélés ténye súlyos kötelezettségeket jelentett számára, ami az egész életét és munkásságát is alapvetően meghatározta.

A középiskolát Budapesten végezte, majd a felsőfokú tanulmányait az Idegen Nyelvek Főiskoláján kezdte meg. A főiskolai tanulmányait az 1953-as letartóztatása, majd bebörtönzése szakította meg. Koholt vádak alapján első fokon négy, másodfokon két évre ítélték a baloldali ifjúsági cionista mozgalomban való részvétele miatt – ekkor nem volt még tagja a szervezetnek, pusztán Izrael földrajzát oktatta egy belvárosi zsidó középiskolában. Ebből a két évből egyet börtönben, egyet pedig munkatáborban kellett töltenie. Ám szabadulása után sem folytathatta a tanulmányait, munkába kellett állnia.

Pszichológiai tanulmányait 1960-64 között végezte, majd pályakezdőként munkapszichológusként az Egyesült Izzó laboratóriumi vezetőjeként kezdte. 1972-ben lett az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének munkatársa. Később a Döntéspszichológiai osztály vezetője, majd az intézet tudományos igazgatóhelyettese. A pszichológiai tudomány kandidátusa címet 1977-ben szerezte meg, disszertációjának címe „Valószínűségi konfigurációk szerepe a döntés előkészítésében”. 1999-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetemen. Ugyanitt oktatói feladatokat is ellátott, általános lélektant és pszichometriát oktatott.

Szakterülete az általános és szociálpszichológia, Ő indítja el az „Üzemi szociálpszichológia” kurzust az egyetemen.

Önálló kutatási területe a vezetői hatékonyság illetve annak pszichológiai hatótényezőinek feltárása volt amelyet a Budapesti Műszaki Egyetem Ipari Üzemgazdaságtan tanszékén folytatott. A kutatásai Fiedler kontingencia modelljére támaszkodnak, amely a vezetési stílus és a vezetési helyzet jó összeillését tekinti a vezetői hatékonyság legfőbb meghatározójának. A kutatás eredményeit az 1975-ben megjelenő „Vezetői alkalmasság, vezetési készség” című kötetében közölte.

A vezetés-lélektani kutatások irányították a figyelmét a döntés elméletek felé. Az MTA munkatársaként kutatómunkát folytatott a valószínűségi ítéletalkotás, a kockázatpercepció és az információgyűjtés területén és kiemelkedő eredményeket ért el. Ezeket az eredményeket az 1999-ben az Akadémia Kiadónál megjelenő művében foglalta össze „Viaskodás a bizonytalannal: A valószínűségi ítéletalkotás egyes pszichológiai problémái” címmel. Olyan fogalmak kapcsolódnak a nevéhez, mint a perspektívahatás, sorozatok egyenletességének hatása, proporcionáltság befolyás. Leírta a valószínűségi ítéletalkotás kettős folyamatának formuláját, különbséget tett a gondolkodási és a becslési folyamatok között, ezek nemzetközileg is jelentős és újszerű eredmények voltak. Paranoid személyek vizsgálatával jutott erre az eredményre, így ez a paranoid kórképek értelmezéséhez is egy új szempontot adott.

A pszichológiai kutatómunkája mellett a nyolcvanas években klubot szervezett a Bethlen téri zsinagógában, ahol a zsidó történelmet, hagyományt tanította. 1989-ben újjászervezte a Magyarországi Cionista Szövetséget, melynek első elnöke volt, több mint tíz éven át, illetve a mozgalom emblematikus alakja volt, sorsát haláláig figyelemmel kísérte.

2012-ben, néhány héttel nyolcvanadik születésnapja előtt halt meg.

Publikációk/Közlemények

 1. Farkas É, Engländer T

A jártasság, az emóció és az öregedés hatása a döntéshozatalt előkészítő kérdezősködésre

PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 28:(2) pp. 245-266. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 1. Engländer T

Az idő és a tér szerepe a bizonytalanság feloldásában

PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 24:(4) pp. 343-367. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 1. Engländer T

“Pszichológiai Nobel-díj” – Daniel Kahneman

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 58:(2) pp. 267-273. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 1. Engländer T, Farkas É

Felkészültség hatása az információgyujto stratégiák alakításában

In: Czigler I, Halász L, Marton M (szerk.)

Az általánostól a különösig. 465 p.
Budapest: Gondolat Kiadói Kör – MTA Pszichológiai Kutatóintézet, 2002. pp. 431-465.
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

 1. Engländer T

A legvalószínűbb és a legkevésbé valószínű a kauzális és a diagnosztikus ítéletalkotásban

In: Pléh C, László J, Oláh A (szerk.)

Tanulás, kezdeményezés, alkotás: Barkóczi Ilona 75. születésnapjára. 481 p.
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2001. pp. 294-310.
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

 1. Engländer T

Viaskodás a bizonytalannal: A valószínűségi ítéletalkotás egyes pszichológiai problémái

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1999. 160 p.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

 1. Engländer T

Mozgásirányok a döntés-elökészítő, információbeszerző folyamatokban.

In: László J, Csepeli G, Kovács Z (szerk.)

Élettörténet és megismerés: tanulmányok Pataki Ferenc tiszteletére. 267 p.
Budapest: Scientia Humana, 1998. pp. 42-58.
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

 1. Engländer T

Grál és ferde torony, avagy a pszichológia keresése és művelése

In: Bodor P, Pléh C, Lányi G (szerk.)

Önarckép háttérrel: magyar pszichológusok önéletrajzi írásai. Budapest: Pólya Kiadó, 1998. pp. 42-52.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

 1. Engländer T

A pontatlanság, mint vitális érték: Kardos Lajos emlékelőadás

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 36:(1-3) pp. 17-38. (1997)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 1. Engländer T, Kovács Z

A munkahely szervezésének és vezetésének pszichológiai problémái

In: Tóth László, Balogh László, Bugán Antal, Kovács Zoltán (szerk.)

Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből (szöveggyűjtemény).. 166 p.

Debrecen: KLTE Pszichológiai Intézet, 1996. pp. 76-94.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

 1. Engländer T

Pszichológus a munkahelyen

In: Tóth László, Balogh László, Bugán Antal, Kovács Zoltán (szerk.)

Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből (szöveggyűjtemény).. 166 p.

Debrecen: KLTE Pszichológiai Intézet, 1996. pp. 43-58.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

 1. Engländer T, Farkas É, Farkas A

Stratégiatípusok döntéselőkészítő, információgyűjtő folyamatokban

In: Magyar Pszichológiai Társaság XI. Országos Tudományos Nagygyűlése: előadáskivonatok. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 1994.04.06-1994.04.09.p. 126.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

 1. Engländer T

Döntés, kockázat, pszichológia

Budapest: MTA Pszichológiai Kutatóintézet, 1993. 100 p.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

 1. Engländer T, Czvetkovich G

A társadalom, mint vonatkozási keret magyar és amerikai diákok kockázatészlelésében avagy mi marad meg egy ideológiából?

PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 13:(3) pp. 333-369. (1993)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 1. Engländer T

Az ideológia utóélete: Összehasonlító vizsgálatok a kockázatészlelés területén

In: Magyar Pszichológiai Társaság X. Országos Tudományos Nagygyűlése: Előadáskivonatok. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1992.08.31-1992.09.02. Magyar Pszichológiai Társaság, p. 119.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

 1. Engländer T

Magic circles or proxemical factors in risk perception

In: IACCP Debrecen Conference. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 1991pp. 34-54.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

 1. Engländer T

Döntéspszichológiai kutatások alkalmazási lehetőségei: társadalmi kockázatok

In: Magyar Pszichológiai Társaság (szerk.)

A Magyar Pszichológiai Társaság IX. Országos Tudományos Konferenciája. Előadáskivonatok. 264 p.

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1989.04.05-1989.04.07. Budapest: MPT, 1989. p. 242.

Könyvrészlet/Absztrakt/Tudományos

 1. Engländer T, Slovic P, Szabó L

Izoláció és kockázatészlelés

PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 8: pp. 333-351. (1988)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 1. Engländer T

Társadalmi kockázatok és a döntéshozatal pszichológiája

Budapest: 1988. 120 p.

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

 1. Engländer T, Farkas É, Farkas A

Információgyűjtési folyamatok üzemi szituációban

Budapest: Munkalélektani Koordinációs Tanács, 1988. 103 p.

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

 1. Englander, T, Faragó, K, Slovic, P, Fischhoff, B

Kockázatészlelés az Egyesült Államokban és Magyarországon

PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 7:(4) pp. 469-482. (1987)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 1. Faragó K, Englander T

A kockázat észlelése amerikai és magyar diákoknál

In: Vári A (szerk.)

Kockázat és társadalom: Rendszerkutatási tanulmányok 3.. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1987. pp. 34-57.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

 1. Engländer T

Zwei stufen der hypothesenbildung

ZEITSCHRIFT FŰR PSYCHOLOGIE / JOURNAL OF PSYCHOLOGY 194: pp. 73-92. (1986)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 1. Engländer T, Farkas É

A kauzális séma és a valószínűségbecslések revíziója, II. rész

PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 6: pp. 43-70. (1986)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 1. Englander T, Faragó K, Kovács Z

Ösztönzéstechnológiák kidolgozása. Szempontok a vezetők kiválasztásához

Kézirat. (A tanulmány a győri Graboplast megbizására készült) (1985)

 1. Engländer T (szerk.)

Analysing and aiding decision processes

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983. 565 p.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

 1. Engländer T, Tyszka T, Farkas É

Asszimetrikus információgyűjtés, asszimetrikus döntési probléma

PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 2:(3) pp. 319-346. (1982)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 1. Engländer T, Kovács Z

Egy népgazdasági döntés pszichológiai előkészítése: Adalék a pszichológia önarcképéhez

 1. 1-41. (1982)

Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett)/Tudományos

 1. Kovács Zoltán, Engländer T, Morvay A, Gazdag M, Szilágyi A, Szidarovszky F, Vári

Döntési alternatívák leiró elemzése a szarvasmarhaszektor fejlesztésének meghatározásához

Budapest: Külkereskedelmi Minisztérium Oktatási és továbbképző Központ, 1982.

Könyv/Műhelytanulmány/Tudományos

 1. Engländer T, Bódog Gy

A paranoid paradoxon

IDEGGYÓGYÁSZATI SZEMLE / CLINICAL NEUROSCIENCE 34: pp. 31-48. (1981)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 1. Engländer T, Farkas É

Bizonytalanság és mágikus paraméterek

PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 1:(1) pp. 83-104. (1981)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 1. Dávid L, Csermák B, Csuka J, Engländer T, Fogarasi I, Kovács Z

Döntéselemzési módszerek alkalmazása K+F programok kiválasztására a vízkészletgazdálkodásban

Budapest: OMFB, 1980. 131 p.

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

 1. Engländer T

A szociálpszichológiai kutatások helyzetéről

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 37: pp. 576-582. (1980)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 1. Engländer T

A dichotomy for assessment processes and the WAD formula

In: Pataki Ferenc

Kardos Lajos, Pléh Csaba, Hunyady György (szerk.)

Attitudes, interaction and personality. 149 p.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980. pp. 113-126.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

 1. Engländer T

Bevezetés a leíró döntéselméletbe

Budapest: 1979.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

 1. Engländer T

A “cselekvő kompjuter”: a Turing-elgondolás pszichológiai vonatkozásai

In: Dancs István (szerk.)

75 éves a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézete: Az 1977. nov. 21-24-i tudományos ülésszak előadásai. 308 p.

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1977.11.21-1977.11.24. Budapest: MTA Pszichológiai Intézet, 1978. pp. 161-167.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

 1. Engländer T, Kovács Z, Helmich D

Vizsgálati eljárás az üzemi döntések leíró elemzésére

IPARGAZDASÁG 4: pp. 8-18. (1977)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 1. Engländer T

Valószínűségi konfigurációk szerepe a döntéselőkészítésben 240 p.

Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 1976.

Disszertáció/Kandidátus/Tudományos

 1. Engländer T, Harsányi I, Kovács Z

Vezetői alkalmasság, vezetési készség

Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1975. 257 p.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

 1. Engländer T (szerk.)

Üzempszichológia

Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1974.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

 1. Engländer T, Kovács Z

A vezetés pszichológiai kérdései

Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1973. 79 p.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

 1. Engländer T

Vezetés, mint szociális technika

Budapest: Országos Vezetőképző Központ, 1972. 50 p.

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

 1. Engländer T

A vállalati kollektíva instabilitásának okai és tünetei

Budapest: Országos Vezetőképző Központ, 1971. 46 p.

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

 1. Engländer T, Kovács Z, Szűcs I

A vezetés hatékonysága

In: II. Országos Ergonómiai Konferencia. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1970pp. 417-425.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos