Lányi Gusztáv

Lányi Gusztáv (1951–) pszichológusi, majd szociológusi diplomája megszerzése után az ELTE BTK szociológia tanszékén, az ELTE Szociológiai Intézetében és a Politikai Főiskolán oktatott. Másodállásban 1993–1997 között a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetének politológia tanszékén, óraadóként pedig a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetében, illetve az ELTE ÁJK politológia tanszékén tanított politikai pszichológiát. Jelenleg az ELTE Társadalomtudományi Karán a szociálpszichológia tanszék docense. Oktatói munkája mellett a Magyar Nagylexikon Kiadó külső munkatársaként 1997 óta a szociológia tárgykör szócikkeit írja, illetve 1999-től a Magyar Pszichológiai Szemle rovatvezetője. Négy önálló monográfiája, számos tudományos cikke, tanulmánya jelent meg, tucatnyi tudományos kiadvány szerkesztője, társszerkesztője.

Tudományos fokozatai

1990 –  PhD

1990 – CSc

Munkahelyek

2000 – ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet
1997 – PPKE BTK Szociológiai Intézet
1993 – Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet
1978 – ELTE TáTK Társadalmi Kapcsolatok Intézet

Kutatási területei

  • személyiség és politikai kultúra (történelmi szociálpszichológiai és politikai pszichológiai összefüggésekben
  • magyar pszichológiatörténet ¬– magyar eszmetörténet (tudásszociológiai alapokon)
  • A formálódó magyar politológia fontos tudományos eseménye volt 2001-ben, hogy a politikai pszichológia kialakításán fárado­zó Lányi Gusztáv két könyvet is megjelentetett. Az egyik a diszciplína alapkérdéseit taglalja, a másik könyv tanulmányai a ma­gyar politikai valóság pszichológiai szempontú elemzései
  • A politikai pszichológia a politizáló ember pszichológiai megismerésével foglalkozik.

Művei

Lányi Gusztáv (szerk.) 1996, Politikai pszichológia. Szöveggyűjtemény. Balassi Kiadó, ELTE Szociológiai Intézet, Budapest

Lányi Gusztáv  2001, Rendszerváltozás és politikai pszichológia. Politikai pszichológiai tanulmányok. Rejtjel Kiadó, Bp.

Lányi Gusztáv 2005, Politikai pszichológia – Politikai magatartásvizsgálatok. Jószöveg Műhely Kiadó, Bp.

Lányi Gusztáv (szerk.) 2006, Politika pszichológiai tükörben. Magyarország: 1990-2005. Jószöveg Műhely Kiadó, Bp.

Lányi Gusztáv  2001, Lélek(tan) és politika. Bevezetés a politikai pszchológiába, Bp.

Lányi Gusztáv (szerk.) 2011, Ranschburg Pál és a magyar pszichológia, Bp.

Bodor Péter; Pléh Csaba; Lányi Gusztáv (szerk) 1998, Önarckép háttérrel, Bp.

Lányi Gusztáv 1997, Politikai pszichológia és politikatudomány, MTA Politikai Tudományok Intézete. Etnoregionális Kutatóközpont, Bp.

Egyéb publikációi

Ki volt Mérei Ferenc?  BUKSZ. – 11. (1999) 1.

Tudományos észjárás és karizmatikus tudás. Levél Pléh Csabának,  BUKSZ. – 14. (2002) 1.

Kampányjátszmák. A 2002-es magyar országgyűlési választások néhány politikai─pszichológiai tanulsága, Politikatudományi szemle. – 11. (2002) 1-2. , p. 51-72.

/H/arcok. Kampánypszichológiai megfontolások, Valóság. – 45. (2002) 2. , p. 16-23.

Szent/ségtelen/ barmunk: a politika, Valóság. – 43. (2000) 9. , p. 28-44. Bibliogr. 43-44.

Politikai kommunikáció, test/nyelv/ és szimbólumok : Politikai pszichológiai elemzés/kísérlet/, Valóság. – 42. (1999) 7. , p. 30-57. Bibliogr. 55-57

Kis /magyar/ alkotmánytani pszichológia, Magyar szemle. – 6. (1997) 3-4. , p. 17-36.

A politikatudomány diszkurzív fordulata ─ pszichológia nélkül? Politikatudományi szemle. – 6. (1997) 3. , p. 113-121.

Pszichológia és politika : Politikai pszichológia Magyarországon a fordulat évétől a rendszerváltásig, Politikatudományi szemle. – 6. (1997) 1. , p. 153-168. Bibliogr. 164-168.

Lélekelemzés és politika : A pszichoanalitikus politikai pszichológiák Magyarországon, Valóság. – 40. (1997) 3. , p. 1-14. Bibliogr. 12-14.

Választás, kampány és politikai pszichológia : Választások /után és előtt/ Magyarországon, Valóság. – 39. (1996) 7. , p. 1-34. Bibliogr. 31-34.

A negyedik oldal : Karácsony Sándor az 1943-as szárszói konferencián, Valóság. – 37. (1994) 2. , p. 81-89.

Rákosi Mátyás politikai antiszemitizmusa : Pszichohistóriai és történelmi szociálpszichológiai elemzés, Világosság. – 35. (1994) 10. , p. 21-47. Bibliogr. 44-47.

Rákosi Mátyás, a diktátor : Egy különleges politikai lélektani elemzés, Élet és tudomány. – 47. (1992) 44. , p. 1382-1384.

Tömeg, lélektan és politika. [1-2.] Élet és tudomány. – 47. (1992) 42-43. , p. 1315-1317, 1354-1355.

A politikai pszichológiáról ─ Magyarországon. Tudománytörténeti és tudásszociológiai vázlat, Valóság. – 35. (1992) 9. , p. 16-31.

Az autonóm politizálás esélyei : Karácsony Sándor példája, Világosság. – 33. (1992) 6. , p. 401-408.

Van-e “magyar észjárás”? Valóság. – 28. (1985) 9. , p. 111-115.

Hagyomány és megújulás : Karácsony Sándorról és tanítványairól, Valóság. – 31. (1988) 8. , p. 83-100.

Pszichológia és politika, Politikatudományi szemle. – 6. (1997) 1. , p. 153.

A politikatudomány diszkurzív fordulata – pszichológia nélkül? Politikatudományi szemle. – 6. (1997) 3. , p. 113.

Probléma- vagy tudományközpontú “kísérletezés”? – kérdések a pszichológiai tudás szociológiájáról, Pszichológia. – 4. (1984) 2. , p. 269-274.

Pszicholingvisztika határai (Pszicholingvisztika horizontja, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980.)  Pszichológia. – 1. (1981) 3. , p. 450-454.

Reform-mentalitás: próféták és utópiák? : Karácsony Sándor és Liska Tibor gondolatainak néhány társadalomlélektani motívumáról, Kultúra és közösség. – 14. (1987) 3-4 sz , p. 148-166.

Élettörténet és történelmi szociálpszichológia. A történelmi szociálpszichológia néhány metodológiai kérdése, Magyar pszichológiai szemle. – 42. (1985) 1. , p. 60-70.

Rejtőzködés és (ön)rostálás. A pszichológia magyarországi viszonyairól a fordulat évétől (1948/49) 1956-ig, Magyar pszichológiai szemle. – 54. (1999) 2. , p. 195-203.

A politikai vezetők pszichológiai vizsgálata. – Tájékoztatás a politikai pszichológiáról, Magyar pszichológiai szemle. – 39. (1982) 2. , p. 196-209.

A pszichológia “identitás-zavara”? (Pszichológia és ideológia / Hódi Sándor), Magyar pszichológiai szemle. – 39. (1982) 5. , p. 540-544.

A futball(tele)vizionálás társadalom-lélektana, Jel-kép. – 4. (1983) 1. , p. 97-103.

Mindennapok a Monarchiában : Tarr László : A délibábok országa, Világosság. – 18. (1977) 5. , p. 315-318.

Gondolatok Lucien Goldmann könyvéről : L. Goldmann : A rejtőzködő Isten, Világosság. – 19. (1978) 3. , p. 182-185.

A magyar pszichológiatörténet helyzete: terepszemle, tervek és javaslatok (Vitaindító előadás) Magyar pszichológiai szemle. – 63. (2008) 3. , p. 559-575.

Újkonzervativizmus és politikai elit Magyarországon, Világosság. – 21. (1980) 5. , p. 271-280.

Egy antinómius világmodell : Nyíri Kristóf : A Monarchia szellemi életéről, Világosság. – 22. (1981) 3. , p. 180-184.

Az idő és “mi” : Az idő társadalmi meghatározottságáról, Világosság. – 23. (1982) 1. , p. 15-23.

A meghívott halál : A századelő magyar értelmiségének életérzéséről, Világosság. – 25. (1984) 7. , p. 438-444.

Egy társaslélektani “nemzetkarakterológiáról” : Karácsony Sándor magyarságkoncepciója, Világosság. – 26. (1985) 12. , p. 760-767.

Autonómia és természetes észjárás : Karácsony Sándor és tanítványai reformtörekvéseiről, Világosság. – 30. (1989) 1. , p. 43.

Mi a történelmi szociálpszichológia? – bevezetés egy történelmi szociálpszichológiai elemzéshez, Pszichológia. – 8. (1988) 1. , p. 123-135.

Föltámadás és/vagy restauráció? (A “múlt” szerepe a politikai rendszerváltásban),  Magyar tudomány. – 38 (100) (1993) 2. , p. 168-176.

Hódi Sándor: Táj és lélek [ismertetés] Magyar tudomány. – 35 (97) (1990) 6. , p. 743-745.

Karácsony Sándor és az 1943-as szárszói konferencia, Confessio. – 27. (2003) 4. , p. 13-17.

Erikson és a pszichohistória, Buksz. – 3. (1991) 4. , p. 420-425.

Élettörténet és történelmi szociálpszichológia : a történelmi szociálpszichológia néhány metológiai kérdése, Élettörténet a társadalomtudományokban. – (2007) , p. 11-24.

Magyar észjárás – magyar lélek, Karácsony Sándor öröksége. – (1991) , p. 26-41.

A rejtőzködés (politikai) pszichológiája : politikai pszichológia Magyarországon a fordulat évétől a rendszerváltásig, Élettörténet és megismerés. – (1998) , p. 224-249.

Szomatikus lélek és politikai kommunikáció, Rendszerváltás és kommunikáció. – (1999) , p. 152-189.

A politikai magatartás dramaturgiája : az etnometodológia mint politikai pszichológia, Beszélő politika. – (2000) , p. 185-221.

A politikai színpad, Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára. – (2000) , p. 240-270.

Magyarság, protestantizmus, társaslélektan : hagyomány és megújulás konfliktusa Karácsony Sándor életművében : tudásszociológiai vázlatok : kandidátusi értekezés : Budapest, 1987